Splošni pogoji Facebook nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre

1. člen Organizator Facebook nagradnih iger je Športno društvo NAravnost.si, Luže 18 4212 Visoko (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v našem podjetju in povezanih družbah ter oseb, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Nagradna igra poteka od in do datuma, ki sta zapisana v objavi na Facebook strani. Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 2. člen Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki, ki se pridružijo Facebook strani Športno društvo Naravnost.si, nagradno objavo všečkajo in v komentar zapišejo pravilni odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom pravilnega odgovora v komentar in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo. Rezultati nagradne igre oz. nagrajenci bodo v nekaj dnevih po končani nagradni igri, datum pa je znan ob objavi nagradne igre. V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani Športno društvo Naravnost.si Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca. 3. člen Če vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 4. člen Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Facebook strani Športno društvo Naravnost.si sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici Facebook strani Športno društvo Naravnost.si posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v nabiralnik, ki je opredeljen v prejšnjem stavku tega člena. Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade. Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da: – udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri; – je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; – udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti; – udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno. Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani Naravnost.si 5. člen Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec preko Facebook strani Gnezdo obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: – strošek dostopa do interneta in – strošek prenosa podatkov z interneta. 6. člen V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati. 7. člen Žreb nagrajencev izvajalec opravi računalniško. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča. Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Izvajalec si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta. Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj. 8. člen Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Gnezdo d.o.o., Cesta talcev 19 e, 4000 Kranj. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator in izvajalec ne hranita. Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov izvajalec ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook strani in posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 9. člen Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Športno društvo Naravnost.si V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo izvajalec udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Športno društvo Naravnost.si 10. člen Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre. Kranj, 18. 1. 2021 Športno društvo Naravnost.si